۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۰ بهمن ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها

فرآيند ارائه خدمت وب­ آزما

در يك نگاه كلي، فرايند دريافت خدمت ارزيابي از نگاه مشتريان آزمايشگاه وب‏آزما طبق شکل زیر قابل بيان است. هر مشتري كه درخواست خدمات ارزيابي را داشته باشد، بايد با مراجعه به وب‏سايت وب‏آزما درخواست خود را ثبت نمايد. در اين درخواست، مشتري در گام اول خدمت مورد نظر جهت انجام ارزيابي (جويشگر متني، جويشگر خبري يا مترجم ماشيني) را انتخاب مي‏نمايد. سپس در گام دوم نوع ارزيابي مورد نظر خود را، كه مي‏تواند ارزيابي از منظر نيازمندي‏هاي كاركردي،‌ ارزيابي از منظر نيازمندي‏هاي غيركاركردي و يا ارزيابي آمار كاربري باشد، تعيين مي‏كند. در گام سوم، آزمون مورد تقاضا بايد مشخص گردد.

شکل زیر انواع ارزيابي‏هاي قابل ارائه توسط وب ‏آزما را با توجه به خدمات مورد ارزيابي نشان مي‏دهد. به عبارت ديگر، با گذر كردن از سه گام فوق ‏الذكر، يكي از آزمون‏هاي مشخص شده در جعبه «آزمون‏ها» و يكي از خدمات مشخص شده در جعبه «خدمات تحت ارزيابي» از شکل زیر انتخاب مي‏شوند.

در گام بعدي، با توجه به آزمون و خدمت انتخابي، بايد الزاماتي توسط ارائه دهنده خدمت فراهم گردد تا وب‏آزما امكان انجام آزمون درخواستي و ارزيابي خدمت مورد نظر را به دست آورد. اين الزامات شامل ارائه وب‏سرويس با فرمت درخواستي وب‏آزما، تعيين داده محك مورد نظر جهت انجام ارزيابي،‌ فراهم‏سازي امكان ارسال درخواست‏هاي زياد به سمت سرور ارائه دهنده خدمت (با هماهنگي قبلي) و مواردي از اين دست خواهد بود. پس از دريافت اين اطلاعات از مشتري (ارائه دهنده خدمت)، وب‏آزما تخميني از مدت زمان لازم جهت انجام ارزيابي و آماده‏سازي نتايج را در اختيار مشتري قرار مي‏دهد. پس از گذشت مدت زمان ذكر شده و آماده شدن نتايج، مشتري در جريان خروجي‏هاي به دست آمده از ارزيابي قرار خواهد گرفت.

شناسه آزمون‌ها

آزمون متني TS_Text
# كاركردي TS_Text_Func
۱ کیفیت‏سنجی جویشگرهای متنی TS_Text_Func_01
# غيركاركردي TS_Text_NonFunc
# آمار كاربري TS_Text_User
۱ ارزیابی بازار و مشتری جویشگرهای متنی TS_Text_User_01
# واسط كاربري و تجربه كاربري TS_Text_UIUX
۱ تجربه کاربری جویشگرهای متنی TS_Text_UIUX_01
۲ ارزيابي واسط كاربري جويشگر متني TS_Text_UIUX_02
آزمون خبر TS_News
# كاركردي TS_News_Func
۱ کیفیت‏سنجی جویشگرهای خبري TS_News_Func_01
# غيركاركردي TS_News_NonFunc
# آمار كاربري TS_News_User
# واسط كاربري و تجربه كاربري TS_News_UIUX
۱ تجربه کاربری جویشگرهای خبری TS_News_UIUX_01
آزمون ترجمه ماشيني TS_MT
# كاركردي TS_MT_Func
۱ ارزیابی دقت مترجم‏های ماشینی TS_MT_Func_01
# غيركاركردي TS_MT_NonFunc
# آمار كاربري TS_MT_User
# واسط كاربري و تجربه كاربري TS_MT_UIUX

شناسه معيارها

معيار CR
# كاركردي ‍CR_Func
۱ nDCG CR_Func_01
۲ BLEU CR_Func_02
۳ TER CR_Func_03
۴ تازگي CR_Func_04
# غيركاركردي ‍CR_NonFunc
۱ دسترس­پذیری CR_NonFunc_01
۲ متوسط زمان پاسخگویی CR_NonFunc_02
۳ توانایی پاسخگویی به کاربران همزمان CR_NonFunc_03
# آمار كاربري ‍CR_User
۱ جذب مشتري CR_User_01
۲ درگيري مشتري CR_User_02
۳ ماندگاری مشتری CR_User_03
# واسط كاربري و تجربه كاربري ‍CR_Text_UIUX
۱ تجربه کاربری جويشگر متني CR_UIUX_01
۲ تجربه کاربری جويشگر خبري CR_UIUX_02

شناسه دادگان

دادگان متني DT_Text
# كاركردي DT_Text_Func
۱ داده محك جويشگر متني DT_Text_Func_01
۲ داده محك جويشگر متني DT_Text_Func_02
# غيركاركردي DT_Text_NonFunc
# آمار كاربري DT_Text_User
# واسط كاربري و تجربه كاربري DT_Text_UIUX
دادگان خبر DT_News
# كاركردي DT_News_Func
۱ داده محك جويشگر خبر DT_News_Func_01
# غيركاركردي DT_News_NonFunc
# آمار كاربري DT_News_User
# واسط كاربري و تجربه كاربري DT_News_UIUX
دادگان ترجمه ماشيني DT_MT
# كاركردي DT_MT_Func
۱ دادگان محک حوزه‏های تخصصی ترجمه انگلیسی به فارسی DT_MT_Func_01

شناسه ابزارها

ابزارها TL
# كاركردي TL_Func
۱ بستر جمع‏سپاری وب‏آزما TL_Func_01
۲ سامانه­ی ارزیابی تازگی TL_Func_02
# غيركاركردي TL_NonFunc
۱ سامانه­ی ارزیابی تازگی TL_NonFunc_01
۲ سامانه­ی ارزیابی دسترس­پذیری TL_NonFunc_02
۳ سامانه­ی ارزیابی خودکار متوسط زمان پاسخگویی TL_NonFunc_03
# آمار كاربري TL_User
۱ سامانه آماری جمع‌آوری اطلاعات بازدید کاربران وب آزما TL_User_01
# واسط كاربري و تجربه كاربري TL_UIUX