۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰۲ خرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
ذائقه کاربران ایرانی در جویشگرهای بومی (در هفته جاری)
جستجوهای پرتکرار
داده ای موجود نیست
آمار بازدید (موبایل/کامپیوتر شخصی)
داده ای موجود نیست
توزیع جغرافیایی کاربران
راهنما
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
برای نوع پرس و جوی خبری
گوگل۰.۷-
پارسی جو۰.۳۳-
هشتگ۰.۲۶-
خبروان۰.۲-
خبرجو۰.۱۱-
برای نوع پرس و جوی مصاحبه
گوگل۰.۶۳-
خبروان۰.۱۲-
هشتگ۰-
خبرجو۰-
پارسی جو۰-
برای نوع پرس و جوی گزارش
گوگل۰.۶۷-
خبروان۰.۳-
پارسی جو۰.۳-
هشتگ۰.۲۷-
خبرجو۰.۱۹-
همه
گوگل۰.۶-
هشتگ۰.۲۷-
پارسی جو۰.۲۷-
خبروان۰.۲۴-
خبرجو۰.۰۷-
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۱۴۱۴۴-۴۰
خبروان۶۸۱۵۴
هشتگ۱۹۲۲۵
یوز۱۱۵۰
خبرجو۲۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۳۲۰.۲۱
یوز۰.۱۱۰.۰۲
خبروان۰.۰۳۰.۰۱
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۳۶۷۶۸-۱۰۶
خبروان۸۸۷۳۵
هشتگ۴۴۳۱۱۱
یوز۳۷۹۱
خبرجو۱۳۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی جو۲.۸۹۰.۰۱
هشتگ۲.۵-۰.۶۷
یوز۲.۱۷۰
خبروان۱.۶۳-۰.۰۹
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
هشتگ۱۰۰-
یوز۹۹.۰۳-
پارسی جو۹۷.۱-
خبرجو۹۷.۱-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
پارسی جو۰.۸۴-
هشتگ۰.۸۲-
یوز۰.۷۳-
خبرجو۰.۷۲-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
یوز--
پارسی جو--
خبرجو--
هشتگ--
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
پارسی جو۵۱.۲۹۵۰.۲۹
یوز۴۵.۶۵-
خبرجو۳۶.۷۳۳۶.۷۳
هشتگ۳۳.۱۸۳۳.۱۲
خبروان۲۵.۸۵۲۵.۲۶