۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
۰١ مرداد ١۳۹۷   |   English
آخرین فعالیت‌ها
میانگین آمار بازدید روزانه
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
کیفیت نتایج جستجو (nDCG)
داده ای موجود نیست
بر اساس داشتن غلط املایی
داده ای موجود نیست
بر اساس منبع پرس و جوها
داده ای موجود نیست
کیفیت نتایج جستجو بر اساس نوع پرس و جوها
داده ای موجود نیست
بر اساس وجود عنوان شهر در پرس و جو
داده ای موجود نیست
بر اساس محدوده جغرافیایی پرس و جوها
گوگل۱۱
نشان۰.۳۰.۳
او اس ام۰۰
نما۰۰
پارسی جو۰-۰.۶۱
پارسی مپ۰-۰.۳۱
مپ آی آر۰۰
گیتا۰۰
بر اساس نوع مکان مورد درخواست
پارسی مپ۰.۵۳۰.۳۸
گوگل۰.۳۹-۰.۲۵
پارسی جو۰.۲۷-۰.۱۴
نما۰.۲۳۰.۲۳
نشان۰.۲۲۰.۲۲
او اس ام۰.۲۰.۲
مپ آی آر۰.۱۹۰.۱۹
گیتا۰.۱۴۰.۱۴
بر اساس تگ مکان مورد درخواست
پارسی مپ۰.۹۳۰.۲۶
گیتا۰.۴۰.۲۷
گوگل۰.۳۹۰.۰۸
مپ آی آر۰.۳۷۰.۲۴
او اس ام۰.۳۶۰.۳
نما۰.۳۶۰.۲۹
پارسی جو۰.۳۶۰.۲۶
نشان۰.۳۶۰.۲۶
آمار بازدید
میانگین روزانه تعداد کاربران یکتا
پارسی جو۳۰۳۰
مپ آی آر۱۰۳۰
پارسی مپ۳۳۰
گیتا۳۰
درصد کاربران بازگشتی
پارسی جو۰.۰۸-۰.۴۱
پارسی مپ۰.۰۵-۰.۳۷
مپ آی آر۰.۰۴-۰.۱۲
میانگین آمار بازدید روزانه
پارسی جو۴۵۵۰
مپ آی آر۱۸۳۰
پارسی مپ۸۰۰
گیتا۹۰
میانگین تعداد پرسمان‌های هر کاربر
پارسی مپ۲۰
پارسی جو۱.۲۵۰
گیتا۱
مپ آی آر۱-۰.۳۳
شاخص‌های غیرکارکردی
سطح دسترس‌پذیری (درصد)
پارسی مپ۱۰۰-
پارسی جو۱۰۰-
مپ آی آر۱۰۰-
گیتا۱۰۰-
اد.بید۹۹.۹۷-
نشان۹۸.۱۰
نما۹۷.۹۴-
میانگین زمان پاسخ (ثانیه)
اد.بید۱۶۷۵.۸-
نما۵۹۵.۵۶-
گیتا۴۱۵-
نشان۲۳۰.۳۹۰
پارسی مپ۹۲.۲۳-
پارسی جو۷۶.۹۸-
مپ آی آر۵۲-
تعداد درخواست‌های موفق در ثانیه
پارسی مپ۵۰۰-
نما۵۰۰-
مپ آی آر۵۰۰-
گیتا۵۰۰-
نشان۲۵۰۰
پارسی جو۱۵۰-
اد.بید۴۰-
طراحی واسط کاربری (UI و UX)
نشان۱۰۰-
پارسی مپ۷۰.۲۵-
مپ آی آر۲۳.۳۷-
گیتا۱۵.۵۴-
پارسی جو۰-