۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۵ آذر ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
آدرس اینترنتی smtp.chmail.ir smtp.elenoon.ir mail.mihanmail.ir smtp.googlemail.com smtp.mail.yahoo.com mail.post.ir
آی پی 80.191.56.151 185.83.112.243 185.81.99.169 74.125.206.16 217.146.190.250 91.207.138.61
پورت 465 465 465 465 465 465
پروتکلها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
SSLV2 خیر خیر خیر خیر خیر خیر
SSLV3 خیر بلی بلی خیر خیر بلی
TLSV1 بلی بلی بلی بلی بلی بلی
TLSV1.1 بلی بلی بلی بلی بلی بلی
TLSV1.2 بلی بلی بلی بلی بلی بلی
اطلاعات گواهینامه
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
اسامی اینترنتی [u'*.chmail.ir', u'chmail.ir'] [u'*.elenoon.ir', u'elenoon.ir'] [u'imap.mihanmail.ir', u'imaps.mihanmail.ir', u'mail.mihanmail.ir', u'pop.mihanmail.ir', u'pop3.mihanmail.ir', u'pop3s.mihanmail.ir', u'pops.mihanmail.ir', u'smtp.mihanmail.ir', u'smtps.mihanmail.ir'] [u'smtp.googlemail.com'] [u'smtp.mail.yahoo.com', u'smtp.mail.yahoo.com.ar', u'smtp.mail.yahoo.com.au', u'smtp.mail.yahoo.com.br', u'smtp.mail.yahoo.com.cn', u'smtp.mail.yahoo.com.hk', u'smtp.mail.yahoo.com.my', u'smtp.mail.yahoo.com.ph', u'smtp.mail.yahoo.com.sg', u'smtp.mail.yahoo.com.tw', u'smtp.mail.yahoo.com.vn', u'smtp.mail.yahoo.co.id', u'smtp.mail.yahoo.co.in', u'smtp.mail.yahoo.co.kr', u'smtp.mail.yahoo.co.th', u'smtp.mail.yahoo.co.uk', u'smtp.mail.yahoo.ca', u'smtp.mail.yahoo.cn', u'smtp.mail.yahoo.de', u'smtp.mail.yahoo.fr', u'smtp.mail.yahoo.it', u'smtp.y7mail.com', u'smtp.correo.yahoo.es'] []
تاریخ شروع گواهینامه 2016-12-20 08:57:51 2017-05-02 08:24:42 2017-11-15 06:28:46 2017-10-24 09:24:17 2016-06-17 00:00:00 2014-02-27 11:07:03
تاریخ پایان گواهینامه 2018-12-20 08:57:51 2018-05-13 08:24:42 2018-02-13 06:28:46 2018-01-16 08:39:00 2018-06-18 23:59:59 2024-02-25 11:07:03
صادر کننده گواهینامه CLASS 2 KEYNECTIS CA CLASS 2 KEYNECTIS CA Let's Encrypt Authority X3 Google Internet Authority G3 Symantec Class 3 Secure Server CA - G4 mail.post.ir
زنجیره گواهینامه دریافت شده *.chmail.ir --> CLASS 2 KEYNECTIS CA *.elenoon.ir --> CLASS 2 KEYNECTIS CA --> Class 2 Primary CA mail.mihanmail.ir smtp.googlemail.com --> Google Internet Authority G3 smtp.mail.yahoo.com --> Symantec Class 3 Secure Server CA - G4 --> VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 mail.post.ir
الگوریتم امضای گواهینامه sha256 sha256 sha256 sha256 sha256 sha1
الگوریتم کلید عمومی _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey
طول کلید عمومی 2048 2048 4096 2048 2048 1024
آیا گواهی برای این آدرس معتبر است؟ بلی بلی بلی بلی بلی بلی
جزئیات پروتکلها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
پشتیبانی از OCSP خیر خیر خیر خیر خیر خیر
قابلیت از سرگیری ارتباط با استفاده از شناسه بلی بلی خیر بلی خیر خیر
قابلیت از سرگیری ارتباط با بلیط خیر خیر خیر بلی خیر بلی
آسیب پذیری CCS خیر خیر بلی خیر خیر خیر
آسیب پذیری POODLE خیر بلی بلی خیر خیر بلی
آسیب پذیری Heart Bleed خیر خیر بلی خیر خیر خیر
آسیب پذیری FREAK خیر بلی خیر خیر خیر خیر
آسیب پذیری BEAST بلی بلی بلی بلی بلی بلی
آسیب پذیری CRIME خیر خیر خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز تهی خیر خیر خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز ناشناس خیر بلی خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز حاوی DH ناشناس خیر بلی خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز حاوی DES ناشناس خیر خیر بلی خیر خیر بلی
دنباله رمز حاوی 3DES خیر بلی بلی بلی بلی بلی
دنباله رمز حاوی RC4 خیر بلی بلی خیر خیر بلی
کلید کوتاهتر از ۶۴ بیت خیر خیر خیر خیر خیر خیر
بازگشایی ارتباط از طرف کلاینت
بازگشایی امن ارتباط
دنباله‌های رمز SSLV2
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
دنباله‌های رمز SSLV3
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی قوی متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA قوی متوسط ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 قوی متوسط ضعیف
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی ضعیف قوی
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA قوی ضعیف ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA قوی ضعیف ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی متوسط ضعیف ضعیف قوی
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA قوی قوی متوسط ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 قوی ضعیف ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA قوی ضعیف ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA قوی ضعیف ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1.1
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی متوسط قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی قوی متوسط ضعیف ضعیف متوسط
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 قوی قوی قوی ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA قوی ضعیف ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA قوی ضعیف ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA قوی ضعیف ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1.2
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 قوی قوی متوسط قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی قوی ضعیف ضعیف قوی متوسط
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA قوی قوی ضعیف قوی ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 قوی قوی قوی ضعیف ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA قوی قوی متوسط ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA قوی قوی ضعیف ضعیف
داده ای موجود نیست