۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۴ آذر ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
آدرس اینترنتی pop.googlemail.com mail.post.ir
آی پی 74.125.206.16 91.207.138.61
پورت 995 995
وضعیت پورت ۱۱۰ POP3
پروتکلها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
SSLV2 خیر خیر
SSLV3 خیر بلی
TLSV1 بلی بلی
TLSV1.1 بلی بلی
TLSV1.2 بلی بلی
اطلاعات گواهینامه
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
اسامی اینترنتی [u'pop.googlemail.com'] [u'*.post.ir']
تاریخ شروع گواهینامه 2017-10-24 09:35:28 2016-03-07 09:27:08
تاریخ پایان گواهینامه 2018-01-16 08:39:00 2019-03-08 09:27:08
صادر کننده گواهینامه Google Internet Authority G3 CLASS 2 KEYNECTIS CA
زنجیره گواهینامه دریافت شده pop.googlemail.com --> Google Internet Authority G3 *.post.ir
الگوریتم امضای گواهینامه sha256 sha256
الگوریتم کلید عمومی _RSAPublicKey _RSAPublicKey
طول کلید عمومی 2048 2048
آیا گواهی برای این آدرس معتبر است؟ بلی بلی
جزئیات پروتکلها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
پشتیبانی از OCSP خیر خیر
قابلیت از سرگیری ارتباط با استفاده از شناسه بلی خیر
قابلیت از سرگیری ارتباط با بلیط بلی خیر
آسیب پذیری CCS خیر خیر
آسیب پذیری POODLE خیر بلی
آسیب پذیری Heart Bleed خیر خیر
آسیب پذیری FREAK خیر خیر
آسیب پذیری BEAST بلی بلی
آسیب پذیری CRIME خیر خیر
دنباله رمز تهی خیر خیر
دنباله رمز ناشناس خیر خیر
دنباله رمز حاوی DH ناشناس خیر خیر
دنباله رمز حاوی DES ناشناس خیر خیر
دنباله رمز حاوی 3DES بلی بلی
دنباله رمز حاوی RC4 خیر بلی
کلید کوتاهتر از ۶۴ بیت خیر خیر
بازگشایی ارتباط از طرف کلاینت
بازگشایی امن ارتباط
دنباله‌های رمز SSLV2
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
دنباله‌های رمز SSLV3
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ضعیف
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA ضعیف قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1.1
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA ضعیف قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ضعیف
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1.2
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 ضعیف قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
داده ای موجود نیست