۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۵ آذر ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
آدرس اینترنتی chmail.ir mail.elenoon.ir mail.mihanmail.ir gmail.com mail.yahoo.com mail.post.ir
آی پی 80.191.56.105 185.83.112.243 185.81.99.169 216.58.210.5 87.248.114.12 91.207.138.61
پورت 443 443 443 443 443 443
پروتکلها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
SSLV2 خیر خیر خیر خیر خیر خیر
SSLV3 خیر خیر خیر خیر خیر بلی
TLSV1 بلی بلی بلی بلی بلی بلی
TLSV1.1 بلی بلی بلی بلی بلی بلی
TLSV1.2 بلی بلی بلی بلی بلی بلی
اطلاعات گواهینامه
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
اسامی اینترنتی [u'*.chmail.ir', u'chmail.ir'] [u'*.elenoon.ir', u'elenoon.ir'] [u'cafedan.ir', u'www.cafedan.ir'] [u'gmail.com', u'*.gmail.com'] [u'*.yahoo.com', u'flic.kr', u'flickr.com', u'ymail.com', u's.yimg.com', u'*.fantasysports.yahoo.com', u'*.answers.yahoo.com', u'*.calendar.yahoo.com', u'*.flickr.com', u'*.groups.yahoo.com', u'*.mail.yahoo.com', u'*.msg.yahoo.com', u'*.ymail.com', u'*.finance.yahoo.com', u'*.news.yahoo.com', u'*.video.yahoo.com', u'*.m.yahoo.com', u'*.my.yahoo.com', u'*.search.yahoo.com', u'*.secure.yahoo.com', u'*.yahooapis.com', u'*.mg.mail.yahoo.com', u'*.api.fantasysports.yahoo.com', u'*.autos.yahoo.com', u'*.cricket.yahoo.com', u'*.everything.yahoo.com', u'*.football.fantasysports.yahoo.com', u'*.games.yahoo.com', u'*.lifestyle.yahoo.com', u'*.movies.yahoo.com', u'*.mujer.yahoo.com', u'*.music.yahoo.com', u'*.safely.yahoo.com', u'*.screen.yahoo.com', u'*.shine.yahoo.com', u'*.sports.yahoo.com', u'*.travel.yahoo.com', u'*.tv.yahoo.com', u'*.wc.fantasysports.yahoo.com', u'*.weather.yahoo.com', u'*.notepad.yahoo.com', u'*.protrade.com', u'*.yql.yahoo.com', u'*.staticflickr.com', u'*.wc.yahoodns.net', u'*.deals.yahoo.com', u'*.help.yahoo.com', u'*.celebrity.yahoo.com', u'*.auctions.yahoo.com', u'*.ybp.yahoo.com', u'*.geo.yahoo.com', u'*.maktoob.com', u'*.messenger.yahoo.com', u'*.antispam.yahoo.com', u'*.ysm.yahoo.com', u'video.media.yql.yahoo.com', u'www.tumblr.com', u'tumblr.com', u'api.tumblr.com', u'*.global-pop.tumblr.com', u'*.tripod.yahoo.com', u'*.iris.yahoo.com', u'*.mobile.yahoo.com', u'*.overview.mail.yahoo.com', u'*.mailplus.mail.yahoo.com', u'tearsheet.ads.yahoo.com', u'investinyourself.yahoo.com.sg', u'sg.featured.yahoo.com', u'sg.feature.yahoo.com'] [u'*.post.ir']
تاریخ شروع گواهینامه 2016-12-20 08:57:51 2017-05-02 08:24:42 2017-09-27 11:11:00 2017-10-24 09:13:19 2017-10-20 00:00:00 2016-03-07 09:27:08
تاریخ پایان گواهینامه 2018-12-20 08:57:51 2018-05-13 08:24:42 2017-12-26 11:11:00 2018-01-16 08:39:00 2017-12-06 12:00:00 2019-03-08 09:27:08
صادر کننده گواهینامه CLASS 2 KEYNECTIS CA CLASS 2 KEYNECTIS CA Let's Encrypt Authority X3 Google Internet Authority G3 DigiCert SHA2 High Assurance Server CA CLASS 2 KEYNECTIS CA
زنجیره گواهینامه دریافت شده *.chmail.ir --> Class 2 Primary CA --> CLASS 2 KEYNECTIS CA *.elenoon.ir --> *.elenoon.ir --> CLASS 2 KEYNECTIS CA --> Class 2 Primary CA cafedan.ir --> Let's Encrypt Authority X3 gmail.com --> Google Internet Authority G3 *.yahoo.com --> DigiCert SHA2 High Assurance Server CA *.post.ir --> CLASS 2 KEYNECTIS CA
الگوریتم امضای گواهینامه sha256 sha256 sha256 sha256 sha256 sha256
الگوریتم کلید عمومی _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey _RSAPublicKey
طول کلید عمومی 2048 2048 4096 2048 2048 2048
آیا گواهی برای این آدرس معتبر است؟ بلی بلی خیر بلی بلی بلی
جزئیات پروتکلها
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
پشتیبانی از OCSP خیر خیر خیر خیر بلی خیر
قابلیت از سرگیری ارتباط با استفاده از شناسه خیر خیر بلی بلی بلی بلی
قابلیت از سرگیری ارتباط با بلیط بلی بلی بلی بلی بلی بلی
آسیب پذیری CCS خیر خیر خیر خیر خیر خیر
آسیب پذیری POODLE خیر خیر خیر خیر خیر بلی
آسیب پذیری Heart Bleed خیر خیر خیر خیر خیر خیر
آسیب پذیری FREAK خیر خیر خیر خیر خیر خیر
آسیب پذیری BEAST بلی بلی بلی بلی بلی بلی
آسیب پذیری CRIME خیر خیر خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز تهی خیر خیر خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز ناشناس خیر خیر خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز حاوی DH ناشناس خیر خیر خیر خیر خیر خیر
دنباله رمز حاوی DES ناشناس خیر خیر خیر خیر خیر بلی
دنباله رمز حاوی 3DES خیر بلی خیر بلی بلی بلی
دنباله رمز حاوی RC4 خیر خیر خیر خیر خیر بلی
کلید کوتاهتر از ۶۴ بیت خیر خیر خیر خیر خیر خیر
بازگشایی ارتباط از طرف کلاینت خیر خیر خیر خیر خیر خیر
بازگشایی امن ارتباط بلی بلی بلی بلی بلی بلی
دنباله‌های رمز SSLV2
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
دنباله‌های رمز SSLV3
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی ضعیف ضعیف قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی ضعیف قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی ضعیف متوسط
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ضعیف
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1.1
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی ضعیف ضعیف قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی ضعیف قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی ضعیف متوسط
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 ضعیف
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
دنباله‌های رمز TLSV1.2
چاپار النون میهن میل جیمیل یاهو پست
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 قوی قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 قوی قوی قوی ضعیف قوی قوی
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 قوی قوی قوی قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 قوی قوی قوی ضعیف قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 قوی قوی قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 قوی ضعیف قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 قوی ضعیف قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی قوی متوسط
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 قوی قوی
TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA قوی قوی
TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA قوی متوسط
TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA قوی ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA قوی ضعیف
TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 قوی ضعیف
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 قوی قوی
TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA قوی ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ضعیف
TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA ضعیف
داده ای موجود نیست