۸۴۹۷۷۸۳۴
امروز
١۵ آذر ١۴۰١   |   English
آخرین فعالیت‌ها
رکوردهای MX چاپار
سرور MX آی پی رکورد MX PTR وضعیت پورت ۲۵ SMTP
mtame2.chmail.ir. 80.191.56.142 mtame2.chmail.ir. CLEAR
mtame1.chmail.ir. 80.191.56.142 mtame2.chmail.ir. CLEAR
mtame6.chmail.ir. 80.191.56.142 mtame2.chmail.ir. CLEAR
mtame4.chmail.ir. 80.191.56.142 mtame2.chmail.ir. CLEAR
mtame3.chmail.ir. 80.191.56.142 mtame2.chmail.ir. CLEAR
mtame5.chmail.ir. 80.191.56.142 mtame2.chmail.ir. CLEAR
رکوردهای MX النون
سرور MX آی پی رکورد MX PTR وضعیت پورت ۲۵ SMTP
mx1.elenoon.ir. 185.83.112.246 mx1.elenoon.ir. CLEAR
رکوردهای MX میهن میل
سرور MX آی پی رکورد MX PTR وضعیت پورت ۲۵ SMTP
mail.mihanmail.ir. 185.81.99.169 NONE CLEAR
رکوردهای MX جیمیل
سرور MX آی پی رکورد MX PTR وضعیت پورت ۲۵ SMTP
alt4.gmail-smtp-in.l.google.com. 74.125.28.27 pc-in-f27.1e100.net. CLEAR
alt3.gmail-smtp-in.l.google.com. 74.125.28.27 pc-in-f27.1e100.net. CLEAR
alt2.gmail-smtp-in.l.google.com. 74.125.28.27 pc-in-f27.1e100.net. CLEAR
gmail-smtp-in.l.google.com. 74.125.28.27 pc-in-f27.1e100.net. CLEAR
alt1.gmail-smtp-in.l.google.com. 74.125.28.27 pc-in-f27.1e100.net. CLEAR
رکوردهای MX یاهو
سرور MX آی پی رکورد MX PTR وضعیت پورت ۲۵ SMTP
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta6.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta7.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
mta5.am0.yahoodns.net. 66.218.85.52 mta-v41.mail.vip.bf1.yahoo.com. CLEAR
رکورد SPF

چاپار: v=spf1 redirect=_spf.chmail.ir

النون: v=spf1 a mx ip4:79.175.168.232/29 ip4:185.83.112.240/28 -all

میهن میل: v=spf1 a mx ip4:185.81.99.157 ip4:185.81.99.162 ip4:185.81.99.169 ~all

جیمیل: v=spf1 redirect=_spf.google.com

یاهو: v=spf1 redirect=_spf.mail.yahoo.com